Keresés
Close this search box.

Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alapvető rendelkezések

1.      A személyes adatok kezelője a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint ( a továbbiakban „GDPR„) a Szikkim Kft, Adószám: 26716516-2-41, székhelye: 1034 Budapest San marc utca 51. III/1 (a továbbiakban: „adminisztrátor„).

 1. Az ügyintéző elérhetőségei:
  Szikkim Kft.
  1034 Budapest
  San Marco utca 51. III/1
  email: info@agopen.hu

3.      Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy meghatározott azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális azonosítóra való hivatkozással. , az adott természetes személy gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 1. Az ügyintéző nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Ügyintéző kezeli az Ön által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az ügyintéző az Ön megrendelésének teljesítése alapján kapott.
 2. Az ügyintéző az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka:

·         az Ön és az ügyintéző közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint b) GDPR,

·         az adminisztrátor jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján f) GDPR,

·         Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében a) GDPR a 480/2004 Coll. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben, az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról abban az esetben, ha nem rendeltek meg árut vagy szolgáltatást.

 1. A személyes adatok kezelésének célja:

·         megrendelésének rendezése, valamint az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor olyan személyes adatok szükségesek, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül nem köthető a szerződést, vagy azt az ügyintéző teljesíti,

·         üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.

 1. A GDPR 22. cikke értelmében nincs automatikus egyedi döntés az adminisztrátor részéről.

IV. Adatmegőrzési időszak

 1. Az adatkezelő személyes adatokat tárol:

·         az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).

·         a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 7 évig, ha a személyes adatok kezelése a hozzájárulás alapján történik.

 1. A személyes adatok megőrzési idejének letelte után az Adatkezelő a személyes adatokat törli.

V. Személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei a következők:

·         szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében vesz részt,

·         e-shop üzemeltetési szolgáltatások (tarhely.hu) és e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása.

·         marketing szolgáltatások nyújtása.

 1. Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani. A személyes adatok harmadik országokban címzettjei levelezési/felhőszolgáltatók.

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik:

·         személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke értelmében,

·         a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy az adatkezelés korlátozása a GDPR 18. cikke értelmében.

·         a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján.

·         az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke értelmében a

·         az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint.

·         az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére..

 1. Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett a papír alapú adattárak és személyes adattárak biztonsága érdekében.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha a szerződést az online űrlapon keresztül ellenőrzi. A szerződés ellenőrzésével Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 3. Az ügyintéző jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A jelen szerződési feltételek új változatát közzéteszi a honlapján, és ezzel egyidejűleg a jelen szerződési feltételek új változatát is elküldjük Önnek az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címre.